نحوه ارائه گزارش عملکرد

چگونگی ارسال مستندات عملکرد توسط موسسات برای ادارات کل استانها

گزارش عملکرد مؤسسات و مراکز فرهنگی هنری می بایست هر شش ماه یک بار در قالب نامه و به صورت مستند به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال گردد.

مشخصات گزارش عملکرد:

1-   قابل استناد به مؤسسه باشد( دارای لو گو- آرم- نام و ...)

2-  گزارش عملکردها می بایست در برگیرنده نمونه آثار- تولیدات- و فعالیتهای منطبق با اساسنامه مؤسسه باشد و به صورت مستند و قابل ارزشیابی محتوایی در قالب کتاب- مجله- لوح فشرده- نرم افزار- قراردادهای منعقد شده-فیلم- عکس و...ارائه گردد. همچنین مؤسساتی که به فعالیت آموزشی می پردازند ملزم به ارائه لیست های فراگیران ( به تفکیک کلاس و استاد مربوطه ) فیلم و عکس از کلاسها (حین حضور فراگیران ) و مراسم ها- نمونه مدارک اعطا شده نیز می باشد.

3-   تاریخ دقیق عملکرد مشخص باشد.

4-   مستندات متعلق به شش ماهه اخیر باشد.

5-   مجوزهای اختصاصی(خاص) اخذ شده برای هر یک از فعالیتهای مندرج در ماده 8 اساسنامه نیز ضمیمه شود.

فایلهای ارزیابی عملکرد مؤسسات توسط ادارات کل استانها

پس از ارائه مستندات عملکرد توسط موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره، کارشناسان محترم استانها نسبت به ارزیابی و تکمیل فرم ذیل و ارسال آن به دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اقدام نمایند.
19.1 KB
ادارات کل استانها نسبت به تهیه دو لیست مجزا یکی در خصوص موسسات چند منظوره و دیگری در خصوص تک منظوره ها اقدام نمایند و در سایت خود قرار دهند .شایان ذکر است از این پس فهرست ها، پروانه فعالیت موسسات تک م...
10.7 KB